Aktuálne udalosti a informácie

Biografický slovník

Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s MV SR, odborom archívov a registratúr na základe uznesenia valného zhromaždenia SSA, ktoré sa konalo počas XII. archívnych dní 27. – 29. mája 2008, sa podujala na prípravu Biografického slovníka archivárov Slovenska. Slovník by mal zahŕňať všetkých archivárov (vzdelaním a zamestnaním) a odborných pracovníkov (napr. reštaurátori, fotografi a pod.) pracujúcich v archívoch na území dnešného Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť, na odbore archívov a registratúr, vyučujúcich archívnictvo na vysokých školách.

Výnimkou budú technicko-hospodárski pracovníci. Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou, aby ste zabezpečili informácie o Vás, Vašich pracovníkoch v minulosti i v súčasnosti a o archivároch pôsobiacich vo vašom regióne (napr. cirkevní, župní, resp. významní podnikoví archivári). 
Rukopisy je potrebné odovzdať do 31. októbra 2011 v elektronickej podobe na adresu Mgr. Norbert Praženka  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Veríme, že pochopíte iniciatívu SSA a svojou prácou podporíte projekt, ktorý je pre celú slovenskú archivársku spoločnosť mimoriadne dôležitý o to viac, že vyspelé európske štáty už takýmito slovníkmi dávno disponujú. Zároveň ide o dielo, ktoré zachová pamiatku na prácu nás všetkých.

 

Štruktúra biografického záznamu:

1. Priezvisko (varianty), krstné meno/mená (varianty), ďalšie priezviská (pseudonymy), tituly a hodnosti (dátum získania), skratka rehole 
2. Dátum a miesto narodenia (varianty názvu, terajšia obec, okres alebo štát), dátum a miesto úmrtia (varianty názvu, terajšia obec, okres alebo štát) 
3. V =Vzdelanie (najvyššie dosiahnuté, príp. i nižšie): škola, miesto, odbor, časový rozsah, pôsobenie počas štúdií 
4. A = Archívne pôsobenie: názov, miesto, časový rozsah, najvyššia dosiahnutá hodnosť alebo funkčné zaradenie 
5. I = Iné pôsobenia: názov, miesto, časový rozsah, najvyššia dosiahnutá hodnosť alebo funkčné zaradenie 
6. OVČ = Charakteristika odbornej a vedeckej činnosti vrátane publikačnej činnosti s výberom prác, verejné pôsobenie 
7. Ž = Životné údaje vrátane vyznamenania a iných ocenení 
8. L = Literatúra o ňom/nej 
9. = Názov inštitúcie a miesto, kde sú uložené pramene, t. j. osobné fondy alebo zbierky, ktorým pôvodcom je zastúpený/zastúpená ─ prípadne názvy fondov, šifry spracovateľov podkladov k biografickým záznamom.

 

Vzor:

ŽUDEL Juraj, doc. (1996), PhDr. (1968), DrSc. (1993), CSc. (1973). * 9. 1. 1929 Zemianska Olča, † 17. 1. 2010 Bratislava (pochovaný v Modre) 
Slovenská univerzita v Bratislave, Filozofická fakulta, dejepis ─ filozofia a od r. 1950 dejepis ─ archívnictvo, 1948 ─ 1952 
Archívna správa Povereníctva vnútra v Bratislave, 1954 ─ 1956, starší referent pre propagáciu a vedecké využitie archívov; Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave (odd. feudalizmu), 1956 ─ 1968, starší vedecký pracovník (1956 ─ 1967), odborný archivár ─ knihovník (1967 ─ 1968) 
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 1968 ─ 1992, vedúci vedecký pracovník; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra československých dejín a archívnictva 1977 ─ 1998, Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra histórie, 1994 ─ 2007, docent 
OVC publikačná činnosť najmä z diplomatiky, historickej geografie, dejín osídlenia a archívnictva ─ výber: Príručka chronológie pre archivára, Bratislava 1955; Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky, Bratislava 1956 (spoluautor); Fuggerovci na Červenom Kameni, Bratislava 1991; Panstvo Červený Kameň I., Bratislava 1969 (inventár); Rod Amade-Üchtritz, Bratislava 1961 (inventár); Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava 1980 (spoluautor); Dejiny Pezinka, Bratislava 1982 (spoluautor), Dejiny Modry, Modra 2006 (spoluautor); Stolice na Slovensku, Bratislava 1984; Sprievodca po archívnych fondoch a zbierkach ŠSÚA I., II., Bratislava 1964 (spoluautor). Spracoval súbor pálfiovských archívov a sprístupnil komplex registratúr pozemkovej reformy (1. čs. pozemková reforma, Kolonizačný referát ŠPÚ, Zemedelská rada, Roľnícka komora, Ústredné riaditeľstvo čs. štátnych lesov a majetkov, Uhorské ministerstvo pôdohospodárstva, priemyslu a obchodu – všetko inventáre). Spracoval činnosť hodnoverných miest v Uhorsku a ich písomnosti. Roztriedil, usporiadal a inventarizoval viacero archívnych fondov. Predseda Komisie pre historickú geografiu pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy, člen Názvoslovnej komisie MV SR, Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR (výkonný redaktor), člen redakčnej rady Slovenskej archivistiky (v r. 1966 ─ 1968 tajomník redakcie) a redakčnej rady Archivního časopisu v Prahe. 
Ž bol prvým absolventom archívnictva na Slovensku (1952); v r. 1979 odmenený ministrom vnútra SSR pamätnou medailou Pavla Križku Za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva 1954 ─ 1979 a v r. 1984 Slovenskou akadémiou vied pamätnou medailou Mateja Bela Za zásluhy o rozvoj geografických vied. Historický odbor Matice slovenskej mu v roku 1999 udelil Cenu Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied. 
KUŠÍK, Michal. PhDr. Juraj Žudel, CSc., šesťdesiatročný. In Slovenská archivistika, roč. 24, 1989, č. 1, s. 163-166; MARSINA, Richard. Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc., sedemdesiatročný. In Slovenská archivistika, roč. 34, 1999, č. 1., s. 202-204; SEDLÁK, Vincent. Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc., sedemdesiatročný. In Historický zborník, roč. 9, 1999, s. 209-211. RAGAČOVÁ, Júlia. Zomrel Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc. In Fórum archivárov, roč. 18, 2009, č. 4, s. 34-35. MARSINA, Richard. Juraj Žudel 1929 ─ 2009. In Slovenská archivistika, roč. 45, 2010, č. 1, s. 174-175. 
Slovenský národný archív Bratislava, osobné spisy zamestnancov, šk. č. 13.