Stanovy spoločnosti

STANOVY SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝCH ARCHIVÁROV

SSA/16/2012 zo dňa 24. mája 2012

 

Článok 1

N á z o v,   p ô s o b n o s ť   a   s í d l o   S p o l o č n o s t i  s l o v e n s k ý ch  

a r ch i v á r o v

 1. 1)Názov občianskeho združenia je Spoločnosť slovenských archivárov (ďalej len spoločnosť). Spoločnosť slovenských archivárov používa skratku SSA.
 2. 2)Spoločnosť je právnickou osobou s právnou subjektivitou.
 3. 3)Územná pôsobnosť spoločnosti sa vzťahuje na Slovenskú republiku.
 4. 4)Spoločnosť používa ako kontaktnú adresu: Drotárska cesta 42, P. O. BOX 115,
  840 05 Bratislava 45.
 5. 5)Spoločnosť môže zakladať sekciepodľa potreby zriaďovať komisie.
 6. 6)Spoločnosť používa svoj erb. Jeho podobuspôsob používania upravuje osobitný štatút.

Článok 2

C i e l e   a   ú l o h y

 1. 1)Spoločnosť je stavovskou organizáciou archivárov. Združuje svojich členovcieľom podieľať sa na rozvoji slovenského archívnictva, najmä pôsobením na odborný rast svojich členov. Je platformou na výmenu poznatkov a skúseností, odbornej výmeny názorov, pestovanie stavovskej hrdosti na profesiu archivára.
 2. 2)Svoje ciele dosahuje organizovaním odborných konferencií, seminárov,      spoločenských podujatí, exkurzií a študijných zájazdov.
 3. 3)Spoločnosť vydáva časopisnázvom Fórum archivárov, neperiodické publikácie a iné materiály informujúce o slovenskom archívnictve, jednotlivých archívoch a o svojej činnosti.
 4. 4)Spoločnosť vypracúva pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa koncepcie archívnej práce.
 5. 5)Spoločnosť vypracúva návrhy a odporúčania týkajúce sa výučby archívnictva.
 6. 6)Spoločnosť ponúka Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky odbornú spoluprácu pri príprave právnych predpisovmetodických pokynov pre archívne činnosti.
 7. 7)Spoločnosť upozorňuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iné štátne orgány či slovenskú verejnosť na prípady,ktorých by bola ohrozená niektorá súčasť archívneho dedičstva Slovenskej republiky, alebo ak by bola akýmkoľvek spôsobom ohrozená či sťažená možnosť archivárov plnohodnotne zabezpečovať ochranu, preberanie, sprístupňovanie a využívanie archívneho dedičstva Slovenskej republiky.
 8. 8)Spoločnosť zriaďuje plaketu Spoločnosti slovenských archivárov určenú na oceňovanie zásluh členovodôvodnených prípadoch i nečlenov) o rozvoj spoločnosti. Kritériá na udelenie plakety spoločnosti upravuje jej štatút.
 9. 9)Spoločnosť spolupracuje s organizáciami podobného zameraniaSlovenskej    republike i v zahraničí.

 

Článok 3

P r á v a   a   p o v i n n o s t i   č l e n a

 1. 1)Členom spoločnosti sa môže stať každý, kto profesionálne pôsobí alebo pôsobilarchívnictve, alebo má archívne vzdelanie a stotožňuje sa s poslaním spoločnosti vyjadreným v jej stanovách.
 2. 2)vzniku a zániku členstva rozhoduje výbor spoločnosti.
 3. 3)Členstvospoločnosti vzniká prijatím za člena a zaplatením zápisného príspevku a ročného členského príspevku.
 4. 4)Členstvospoločnosti zaniká:
        a) úmrtím,
        b) vystúpením zo spoločnosti,
        c) zrušením členstva v dôsledku neplnenia základných členských povinností počas dvoch kalendárnych rokov, najmä nezaplatenia ročného členského            príspevku,
        d) vylúčením v dôsledku konania nezlučiteľného so stanovami,
       e) zánikom spoločnosti.
 5. 5)Základné práva člena sú:
       právo zúčastniť sa činností a všetkých akcií spoločnosti,
        b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešeným v spoločnosti,
       c) aktívne a pasívne volebné právo v spoločnosti,
       d) právo podávať návrhy, požiadavky, sťažnosti a kritiku vo veciach týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
        e) právo využívať výhody členov spoločnosti.
 6. 6)Základné povinnosti člena sú:
       a) najneskôr do júna bežného roka zaplatiť ročný príspevok vo výške stanovenej valným zhromaždením,
       b) včas informovať výbor spoločnosti prípadnej zmene adresy svojho bydliska, pracoviska a ďalších skutočnostiach dôležitých pre komunikáciu výboru spoločnosti s ním,
       c) aktívne sa podieľať na plnení cieľov spoločnosti.

 

Článok 4

Č e s t n é   č l e n s t v o  a  č e s t n é   p r e d s e d n í c t v o   s p o l o č n o s t i

 1. 1)Spoločnosť môže priznať čestné členstvo členovi alebo nečlenovi, ktorýmimoriadne zaslúžil o plnenie cieľov spoločnosti.
 2. 2)Spoločnosť môže priznať čestné predsedníctvo svojmu bývalému predsedovi ako výraz ocenenia jeho zásluhspoločnosť.
 3. 3)Čestné členstvočestné predsedníctvo priznáva valné zhromaždenie na návrh    výboru spoločnosti alebo na návrh člena.
 4. 4)Na čestného predseduna čestného člena sa nevzťahujú ustanovenia čl. 3, ods. 5 c a ustanovenia ods. 6.  

 

Článok 5

   V a l n é   z h r o m a ž d e n i e

 1. 1)Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré môže byťalebo mimoriadne.
 2. 2)Valné zhromaždenie (riadnemimoriadne) zvoláva výbor spoločnosti.
 3. 3)Riadne valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky.
 4. 4)Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov výboru spoločnosti. Výbor spoločnosti zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov od prijatia žiadosti.
 5. 5)Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov spoločnosti. Ak sa na ustanovenú hodinu nedostaví potrebný počet členov, valné zhromaždenie sa koná a uznáša podľa stanoveného programu o pol hodiny neskôr, bez ohľadu na počet prítomných.

 

6) Valnému zhromaždeniu prislúcha:
    a) navrhovať a meniť znenie stanov a vykladať stanovy spoločnosti,
     b) riešiť zásadné otázky činnosti spoločnosti, určovať jej program a úlohy,
     c) voliť predsedu spoločnosti, členov výboru spoločnosti, náhradníkov do výboru spoločnosti, revíznu komisiu spoločnosti a náhradníkov do revíznej komisie spoločnosti; voľby sú tajné,
     d) priznávať čestné členstvo a čestné predsedníctvo,
     e) určovať výšku ročného členského príspevku a zápisného príspevku,
     f) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru spoločnosti,
     h) rozhodovať o veciach presahujúcich kompetencie výboru spoločnosti.

Článok 6

V ý b o r   a  n á h r a d n í c i

 1. 1)Výbor riadi spoločnosťorganizuje jej činnosť v období medzi valnými    zhromaždeniami. Výbor spoločnosti podľa potreby vydáva vnútorné normy, ktoré upravujú rôzne oblasti jeho činnosti.
 2. 2)Výbor spoločnosti má deväť členov.prípade úmrtia, prípadne odstúpenia      niektorého jeho člena, výbor spoločnosti na jeho miesto kooptuje nového člena    (náhradníka) podľa najvyššieho počtu získaných bodov vo voľbách na valnom      zhromaždení.
 3. 3)Výbor spoločnosti sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodáa piatich ďalších členov výboru.
 4. 4)Výbor spoločnosti sa zodpovedá valnému zhromaždeniu, predkladá mu správu o činnosti a riadi sa jeho uzneseniami.
 5. 5)Zasadnutie výboru spoločnosti zvoláva predseda spoločnosti najmenej štyrikrát za rok. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov výboru spoločnosti sa výbor zíde bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní.
 6. 6)Výbor spoločnosti je spôsobilý uznášania za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Ak sa na ustanovenú hodinu nedostaví potrebný počet členov, výbor spoločnosti rokujeprijíma uznesenia podľa stanoveného programu o pol hodiny neskôr bez ohľadu na požadovanú nadpolovičnú väčšinu členov výboru spoločnosti. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 7. 7)Funkčné obdobie výboru je štvorročné a nesmie byť predĺžené. Možno ho však rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia skrátiť.
 8. 8)Výbor spoločnosti môže podľa potreby na svoje zasadnutia prizývať odborníkovporadným hlasom.
 9. 9)Výbor spoločnosti zriaďujeruší sekcie spoločnosti.

 

Článok 7

P r e d s e d n í c t v o   v ý b o r u  s p o l o č n o s t i

 1. 1)Predsedníctvo výboru spoločnosti sa skladápredsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Podpredsedu, tajomníka a hospodára ustanovuje výbor spoločnosti na svojom prvom zasadnutí.
 2. 2)Predsedníctvo výboru spoločnosti plní úlohy výboru spoločnosti medzi jeho zasadnutiami, pripravuje zasadnutia výboru spoločnostiich program a plní prijaté uznesenia výboru spoločnosti.
 3. 3)Predsedníctvo výboru spoločnosti:

a) Predseda

- stojí na čele spoločnosti, zastupuje ju navonok a koná v jej mene,
- predsedá valnému zhromaždeniu a riadi jeho zasadnutia,
- predsedá zasadnutiam výboru a riadi ich,
- má podpisové a dispozičné právo,
- uschováva pečiatku spoločnosti.

b) Podpredseda

- v neprítomnosti predsedu vykonáva v plnom rozsahu jeho funkciu,
- má podpisové a dispozičné právo, ktoré je aktívne len v neprítomnosti predsedu spoločnosti,
- podľa pokynov predsedu sa podieľa na vedení spoločnosti.

c) Tajomník

- zabezpečuje plnenie organizačných a iných úloh, ktorými ho poverí výbor spoločnosti,
- vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí výboru spoločnosti,
- spravuje administratívu spoločnosti a vedie jej registratúru,
- spolu s predsedom a hospodárom podpisuje záznamy spoločnosti s finančným dosahom.

d) Hospodár

- spravuje majetok spoločnosti; disponuje s účtom a podpisuje spolu s predsedom alebo tajomníkom záznamy spoločnosti s finančným dosahom,
- podáva výboru správu o majetku spoločnosti,
- predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení spoločnosti.

 

Článok 8

R e v í z n a   k o m i s i a  a  n á h r a d n í c i 

 1. 1)Revízna komisia spoločnosti:
       sleduje dodržiavanie stanov a v prípade potreby poskytuje ich výklad,
     b) dohliada na plnenie uznesení valného zhromaždenia a kontroluje ich splnenie,
       c) dohliada na dodržiavanie platných predpisov v činnosti spoločnosti,
       d) kontroluje a reviduje hospodársku činnosť spoločnosti,
       e) podáva výboru spoločnosti pravidelné správy o svojich zisteniach,
       f) rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa členstva v spoločnosti.
 2. 2)Zo svojej činnosti sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. 3)Revízna komisia je trojčlenná. Tvorí ju predsedadvaja ďalší členovia komisie. Predsedu si volí komisia spomedzi svojich členov.
 4. 4)Revíznu komisiujej náhradníkov volí valné zhromaždenie na štvorročné funkčné obdobie.
 5. 5)prípade úmrtia, prípadne odstúpenia niektorého zo svojich členov, revízna  komisia na uvolnené miesto kooptuje nového člena (náhradníka) podľa najvyššieho počtu hlasov získaných vo voľbách do revíznej komisie na valnom     zhromaždení.
  1. 6)Členovia revíznej komisie nesmú byť členmi iných orgánov spoločnosti volených valným zhromaždením.
  2. 7)Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach výboru spoločnosti a predseda revíznej komisie aj zasadnutiach predsedníctva. Predseda a členovia revíznej komisie majú na zasadnutiach poradný hlas.

 

Článok 9

H o s p o d á r e n i e   a   m a j e t o k   s p o l o č n o s t i

 1. 1)Spoločnosť získava finančné prostriedky na svoju činnosť najmä:
       z členských príspevkov svojich členov,
       b) z verejných subvencií a dotácií,
       c) z darov a odkazov,
 2. 2)Majetok spoločnosti spravuje hospodár spolupredsedom a tajomníkom. Hospodár spoločnosti sa za svoju činnosť zodpovedá výboru spoločnosti a valnému zhromaždeniu.

Článok 10

S e k c i e s p o l o č n o s t i

 1. 1)Sekcie spoločnosti združujú tých členov, ktorí majú spoločnú profesijnú špecializáciu za účelom prehlbovania ich teoretických a praktických poznatkov
  a odborného rastu, ako aj spolupráce s podobnýzáujmovo príbuznými skupinami v zahraničí.
 2. 2)Sekcie spoločnosti zriaďujeruší výbor spoločnosti.
 3. 3)Návrh na zriadenie sekcie obsahuje jej zameranie a zoznam najmenej desiatich záujemcov o členstvonej z radov členov spoločnosti.
 4. 4)Sekcia spoločnosti má svojho predseduvýbor sekcie, ktorý vedie evidenciu jej členov, zvoláva pracovné stretnutia členov sekcie spoločnosti s vopred stanoveným programom rokovania, a ktorý organizuje činnosť sekcie.
 5. 5)Predseda sekcie spoločnosti je ex offo prizývaný na zasadnutia výboru spoločnosti.
 6. 6)Predseda spoločnosti je ex offo prizývaný na zasadnutia výboru sekcie spoločnosti.
 7. 7)Sekcia spoločnosti najmenej raz za kalendárny rok predkladá výboru spoločnosti správu o svojej činnosti, počte členov a použití finančných prostriedkov.
 8. 8)O financovaní sekcie z prostriedkov spoločnosti rozhoduje výbor spoločFinančné prostriedky z iných zdrojov, ktoré boli určené na činnosť sekcie spoločnosti, sa účelovo viažu na činnosť sekcie spoločnosti.
 9. 9)Sekcia spoločnosti zaniká, ak sa počet členov zníži pod desať osôb, rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov sekcie spoločnosti alebo na základe rozhodnutia výboru spoločnosti, ako ajprípade, že sekcia nekoná v súlade s poslaním spoločnosti, ktoré je formulované v jej stanovách.

 

Článok 11

Z á n i k    s p o l o č n o s t i

 1. 1)Spoločnosť zaniká uznesením valného zhromaždenia vtedy, ak za návrh hlasujú aspoň dve tretiny členov.
 2. 2)O majetku spoločnosti, ako ajjej registratúre, rozhodne valné zhromaždenie; súčasne ustanoví na vysporiadanie záväzkov likvidačnú komisiu.

 

 

Článok 12

Z r u š o v a c i e u s t a n o v e n i e

Stanovy Spoločnosti slovenských archivárov z 1. januára 2009 strácajú dňom 31. decembra 2012 svoju účinnosť v plnom rozsahu.

 

Článok 13

Účinnosť

Tieto Stanovy Spoločnosti slovenských archivárov nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2013.

 

 

 

 

PhDr. Radoslav R a g a č, PhD., v. r.

predseda

Spoločnosti slovenských archivárov

 

 

 

 

 

Zmenu stanov Spoločnosti slovenských archivárov vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie dňa 13. decembra 2012 pod číslom VVS/1-909/90-239-2.