Publikácie

Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017

HRIVŇÁK, Štefan – ŽAŽOVÁ, Henrieta (eds.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017, 356 s. ISBN 978-80-971356-3-8.

1 SSA titulka

Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017 obsahuje príhovory, články a štúdie z dvoch podujatí, ktoré zorganizovala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s ďalšími vedeckými inštitúciami. V decembri 2016 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár Spomíname na Elemíra Rákoša (1935 – 2003) a v máji 2017 už XXI. archívne dni v SR v Martine s názvom Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôrazom na osobné fondy archivárov alebo Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?! V prvej časti zborníka recenzovanom Mgr. Erikou Javošovou, PhD., Mgr. Máriou Novákovou, PhD. a prof. PhDr. Ferdinandom Uličným, DrSc. sú zaradené príspevky, ktoré odkrývajú ľudskú a odbornú rovinu osobnosti Elemíra Rákoša s odstupom času a bez zbytočných emócií, čerpajúc zo spomienok i zachovaných písomných prameňov. Druhá časť je naplnená vedeckými prácami zameranými na metodológiu akvizície a spracovania osobných fondov, na osobné fondy v archívoch a osobné fondy archivárov, ako i na biografistiku. Recenzovali ich Mgr. Erika Javošová, PhD., PhDr. Jozef Klačka a PhDr. Richard Pavlovič, PhD.

Oznam pre záujemcov o kúpu zborníka: pri osobnom prevzatí zaplatíte 15,- eur, pri zaslaní poštou v rámci SR počítajte s nákladmi na balné a poštovné vo výške 3,- eur. Objednávky e-mailom na adrese predsedníčky SSA do vyčerpania nákladu.

Podrobný obsah (PDF, 264 kB)

Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie)

GRÓFOVÁ, Mária – MALOVCOVÁ, Božena (zborník) – SŮRA, Pavel (CD-R) (Eds.). Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie). Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 2016, 308 s. ISBN 978-80- 224-1579- 8

mohac zbornikV publikácii Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie) sú publikované príspevky z XX. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré sa konali v dňoch 24. – 26. mája 2016 v priestoroch hotela Sorea Titris v Tatranskej Lomnici. Ich témou sa stala v súvislosti so 490. výročím bitky pri Moháči (1526) práve táto krvavá udalosť v starších dejinách Uhorského kráľovstva i v dejinách strednej Európy, ktorá v podstatnej miere poznačila na viac ako 150 rokov ďalší vývoj nielen na našom území. Zámerom výboru Spoločnosti slovenských archivárov pri výbere témy bola snaha v časovom predstihu ponúknuť odbornej verejnosti možnosť pozrieť sa nielen na udalosti spred 490 rokov, ale najmä spoznať pramene nielen z územia Slovenska uložené v našich archívoch, ale aj porovnať zachovanie prameňov o tejto udalosti v archívoch okolitých krajín – v Rakúskej, Českej i Poľskej republike a v Maďarsku. Práve analýza zachovaných archívnych dokumentov mala byť rozhodujúcim aspektom pri koncipovaní každého príspevku v písomnej podobe. Mrzí nás, že čitatelia si v zborníku nebudú môcť prečítať úvodný referát z pera vojenského historika, ktorý na konferencii odznel, ale jeho odovzdanie do tlače sme, žiaľ, nevedeli ovplyvniť. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie recenzovali prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vojenský historik PhDr. Vojtech Dangl, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

 

Čítať ďalej:Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie)

Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2015

GRESCHOVÁ, Eva – CHUDJÁK, František (zborník) – PÉKOVÁ, Monika (CD-R) (Eds.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2015. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárova Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2016, 292 s. ISBN 978-80- 971356-2- 1

V Zborníku Spoločnosti slovenských archivárov 2015 nájde čitateľ príspevky z dvoch podujatí, ktoré spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizovala v roku 2015. V prvej a druhej časti, ktorú recenzovala Mgr. Martina Orosová, sú publikované príspevky z XIX. archívnych dní v Slovenskej republike. Konali sa v dňoch 19. – 21. mája 2015 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a ich témami boli Digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva a Dvadsiate piate výročie založenia Spoločnosti slovenských archivárov. Tretia časť zborníka recenzovaná prof. PhDr. Leonom Sokolovským, CSc. obsahuje príspevky a spomienky prednesené dňa 3. decembra 2015 na seminári nazvanom Storočnica Michala Kušíka 1915 – 2000.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej:Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2015

Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2014

DOMENOVÁ, Marcela – ŽAŽOVÁ, Henrieta (zborník) – PÉKOVÁ, Monika (CD-R) (Eds.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2014. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov 2015, 230 s. ISBN 978-80-971356-1-4

Zborníku Spoločnosti slovenských archivárov 2014 nájde čitateľ príspevky z dvoch podujatí, ktoré spoločnosť v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizovala v roku 2014. V prvej časti, ktorú recenzovali PhDr. Vojtech Dangl, CSc. a doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., sú publikované príspevky z XVIII. archívnych dní v Slovenskej republike. Konali sa v dňoch 20. – 22. mája 2014 na akademickej pôde Prešovskej univerzity v Prešove a ich témou bola Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch. Druhá časť zborníka recenzovaná prof. PhDr. Júliusom Bartlom, CSc. a doc. PhDr. Miloslavou Bodnárovou, CSc. obsahuje príspevky prednesené dňa 24. septembra 2014 na seminári nazvanom Prvý krok k modernej organizácii československého archívnictva venovanom 60. výročiu prvej legislatívnej normy o archívnictve.

 

 

 

 

Čítať ďalej:Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2014