XVIII. archívne dni v Slovenskej republike (Prešov, 2014)

Tento rok sa slovenskí archivári stretli v dňoch 20. – 22. mája 2014 na XVIII. archívnych dňoch SR v Prešove, organizovaných opäť na akademickej pôde. Ich organizátormi boli Spoločnosť slovenských archivárov, Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove, MV SR – Štátny archív v Prešove spolu so svojou pobočkou vo Svidníku, Historický ústav SAV – Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Vojenský historický ústav. Odborná archívna konferencia sa konala pod záštitou rektora PU prof. RNDr. René Matloviča, PhD.

 

Podujatie otvorila doc. PhDr. Miloslava Bodnárová, CSc., riaditeľka Štátneho archívu v Prešove. S pozdravnými príhovormi vystúpili prorektor pre vzdelávanie PU prof. PhDr. Milan Portik, PhD., riaditeľka Inštitútu histórie FF PU doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., predseda SSA PhDr. Radoslav Ragáč, PhD. Za zahraničných hostí prítomných pozdravili Mgr. David Valůšek, predseda Českej archívnej spoločnosti a podpredseda Maďarskej spoločnosti archivárov Dr. Zoltán Ólmosi.

Odborná archívna konferencia bola venovaná prvej svetovej vojne v archívnych dokumentoch, téme vybratej nie je náhodne, keďže si tohto roku pripomíname 100. výročie jej vypuknutia. Prvý blok rokovania sa začal vystúpením Ferdinanda Vrábľa venovanom rozpútaniu Veľkej vojny – otázke viny po 100 rokoch, v ktorom neprezentoval len archívne pramene, ale zameral sa aj na memoáre účastníkov a rozbory historikov. Henrieta Žažová z Archívu Pamiatkového úradu SR referovala o činnosti Uhorskej pamiatkovej komisie počas prvej svetovej vojny, hoci by sa mohlo zdať, že vo vojnových rokoch by takáto inštitúcia nemusela vyvíjať žiadnu činnosť. Pracovníci Archívu Národnej banky Slovenska František Chudják a Andrea Leková predstavili fungovanie bánk na Slovensku v období vojny v referáte Banky na Slovensku vo víre prvej svetovej vojny. Dokumenty z Archívu Národnej banky Slovenska. Ďalší príspevok predniesol Peter Kovaľ z Inštitútu histórie FF PU v Prešove a nazval ho Prvá svetová vojna a východné Slovensko na príklade mesta Prešov – Šarišská kronika vojny a štátnej zmeny (Belo Klein-Tesnoskalský).

Druhý blok rokovania otvorili Ján Kúkel a Kristína Sámelová z Archívu hlavného mesta Bratislava príspevkom na tému Prvá svetová vojna v pamäti Bratislavy. Slovenský národný archív reprezentovali Miriam Kuzmiková, Ivana Fialová a Petra Hagoňová referátom Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch z osobných fondov a zbierok Slovenského národného archívu. Jedným z významných historických prameňov sú zachované obecné kroniky, ktoré využili Zuzana Hasáková a Kristína Majerová z Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied a účastníkom konferencie sprostredkovali a prezentovali zápisy z takejto kroniky v referáte Udalosti roku 1918 zachytené v kronike obce Devínska Nová Ves. Patrik Derfiňák z Inštitútu histórie FF PU v Prešove prezentoval osudy „nášho“ 67. pluku v dobových záznamoch Prešovčanov. Prítomných informoval o jeho osudoch od založenia až po zánik v roku 1919 na pozadí prvej svetovej vojny. S východným Slovenskom je úzko spojený rod Andrášiovcov (Andrássy), ktorého príslušník Gejza sa zúčastnil bojov na frontoch prvej svetovej vojny a z jeho pôsobenia sa zachoval album fotografií. S ním nás zoznámila Katarína Takácsová zo Slovenského národného múzeá – Múzeum Betliar v referáte Albumy fotografií Gejzu Andrássyho z pobytu na fronte I. svetovej vojny. Rokovanie prvého dňa ukončila krátka diskusia k odzneným referátom.

Vo neskorších popoludňajších hodinách pripravili organizátori prehliadku historického jadra mesta Prešov s odborným výkladom. Spoznali sme, žiaľ, len niektoré historické pamiatky mesta – Palác Klobušických, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa či Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša.

V dopoludňajších hodinách druhého dňa konferencie sa členovia SSA zišli na valnom zhromaždení Spoločnosti slovenských archivárov, počas ktorého odzneli výročné správy za roky 2012 – 2014 a prebehli voľby zástupcov spoločnosti na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. (Podrobnejšie pozri Fórum archivárov, roč. XXIII, 2014, č. 2, s. 8-21)

Popoludňajšia exkurzia, v rámci ktorej prítomní navštívili pamätník na Dukle a Vojenské historické múzeum vo Svidníku, sa stala veľkým lákadlom pre takmer všetkých účastníkov archívnych dní. Dukliansky priesmyk vstúpil do vojenských dejín nášho národa Karpatsko-duklianskou operáciou na sklonku druhej svetovej vojny. Jej hlavným cieľom bola vojenská pomoc Slovenskému národnému povstaniu a plánovalo sa za niekoľko dní dosiahnuť priestor Stará Ľubovňa – Prešov. No priebeh vojenskej operácie sa značne odlišoval od pôvodných zámerov a boje na tomto území sa stali veľmi ťažkými. Z vyhliadkovej veže sme počas odborného výkladu pracovníkov VHM vo Svidníku mohli veľmi detailne sledovať územie, kde boje prebiehali. Mnohí účastníci navštívili tieto miesta prvýkrát, pre strednú generáciu z východného Slovenska ožili spomienky, keďže pred rokom 1989 sa pri pamätníku na Dukle skladal slávnostný sľub iskier a pionierov.

Neoddeliteľnou súčasťou archívnych dní býva spoločenský večer. V rámci programu našim ušiam ulahodil hudobný projekt Jána Jendrichovského Johanni Buddies a očiam ľudové tance v podaní folklórneho súboru Kaplička z Tulčíka. Archivári sú síce spoločenskí, no ani aktuálne problémy slovenského archívnictva im nie sú ľahostajné. Stačilo sa zastaviť pri ktorejkoľvek skupinke diskutujúcich.

Tretí deň rokovania pokračoval tretím blokom príspevkov. Zoltán Jakab zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici vystúpil s referátom Banskí akademici na bojiskách prvej svetovej vojny. Vladimír Segeš z Vojenského historického ústavu sa v rozprávaní nazvanom Vojnový príbeh prostého vojaka – interpretácia veľkých udalostí podelil s prítomnými o spomienky svojho deda na boje v prvej svetovej vojne, ktoré zapisoval do zápisníčka. V podobnom duchu sa niesol aj príspevok levických archivárok Jarmily Bátovskej a Marty Švolikovej Pramene k prvej svetovej vojne v regióne Levice.

Štvrtý blok rokovania otvoril Pavol Madura z Archívu Matice slovenskej referátom Prvá svetová vojna v dokumentoch Archívu Matice slovenskej, v ktorom informoval o zachovaných archívnych dokumentoch z obdobia prvej svetovej vojny v tomto verejnom špecializovanom archíve. O tom, ako ovplyvnila prvá svetová vojna Jozefa Gregora Tajovského, sme sa dozvedeli z príspevku Lucie Šteflovej z Inštitútu histórie FF PU v Prešove, na ktoré nadviazalo vystúpenie Ondreja Hanka z Archívu výtvarných umení Slovenskej národnej galérie na tému Pramene k účasti Juraja Tvarožka v Československých légiách (1917 – 1920). Jana Kráľová z MV SR – Sekcie verejnej správy referátom Starostlivosť o vojnové hroby – dedičstvo pre budúce generácie priblížila postup štátu pri zachovaní hrobov z prvej svetovej aj v spolupráci s inými krajinami.

Po krátkej diskusii sa zástupcovia výboru SSA poďakovali organizátorom XVIII. archívnych dní, ktoré pripravili na vysokej úrovni. Že to nie je ľahké, vedia len tí, ktorí to už skúsili. ďakujeme organizátorom i prednášajúcim a tešíme sa na XIX. archívne dni v Slovenskej republike.

 

Mária Novosádová