Deklarácia V4

zo spoločného stretnutia zástupcov archívnych spoločností Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. marca 2007 v Poprade

Zúčastnení zástupcovia archívnych spoločností vyjadrili snahu i potrebu spolupráce v oblasti archívnictva a pomocných vied historických pri sprístupňovaní a ochrane kultúrneho dedičstva, výmeny skúseností archivárov z jednotlivých krajín. Predstavitelia spoločností sa dohodli na plnení týchto úloh:
1) zástupcovia spoločností sa každoročne stretnú v inej hostiteľskej krajine, aby koordinovali vzájomné aktivity, kde budú špecifikovať spoločné akcie na príslušný rok;
2) každý štvrtý rok sa bude konať spoločná konferencia v niektorej krajine na vopred dohodnutú tému;
3) zúčastnené krajiny deklarujú spoločnú snahu propagovať spoločné aktivity na medzinárodných fórach;
4) budú sa snažiť o prezentáciu kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách formou výstav a iných prezentácií;
5) budú hľadať možnosti finančných zdrojov na financovanie spoločných aktivít v dohodnutých oblastiach;
6) budú využívať časopisy a webové stránky jednotlivých spoločností na informovanie o spoločných aktivitách, ako aj automatické rozosielanie relevantných informácií elektronickou poštou;
7) budú hľadať možnosti uzatvorenia spoločnej, ako aj bilaterárnych dohôd o spolupráci v písomnej forme;
8) budú hľadať možnosti rozšírenia spolupráce v oblasti ochrany, konzervovania, reštaurovania a digitalizácie archívnych dokumentov;
9) budú hľadať možnosti rozšírenia vzdelávacích programov v oblasti archívnictva a pomocných vied historických;
10) budú informovať Medzinárodnú radu archívov o spoločných aktivitách.